Державна санітарно-епідеміологічна експертиза

Государственная санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у комплексному вивченні документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм і т.п.), а також діючих об’єктів та пов’язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза передбачає:

 • визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов праці, навчання, виховання, побуту, яка негативно впливає або можуть вплинути на здоров’я населення;
 • встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам санітарних норм;
 • оцінку повноти та обґрунтованості санітарних і протиепідемічних заходів;
 • оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов’язаних з діяльністю об’єктів експертизи, визначення ступеня створюваного ними ризику для здоров’я населення.

Об’єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи


Державної санітарно-епідеміологічної експертизі підлягають:

 • проекти міждержавних, національних, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку;
 • інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, встановлених законодавством;
 • схеми, проектна документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
 • проектна документація на відведення земельних ділянок, техніко-економічні обгрунтування і розрахунки, проекти будівництва, розширення, реконструкції об’єктів будь-якого призначення;
 • проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров’я та середовища життєдіяльності людини;
 • продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;
 • документація на розроблювану техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;
 • діючі об’єкти, у тому числі військового та оборонного призначення.

Проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться експертними підрозділами закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливо складних випадках – комісіями, які утворюються головним державним санітарним лікарем.

До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових, проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти міжнародних організацій.

Рішення про необхідність і періодичність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів приймається відповідними посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Перелік установ, організацій, лабораторій, які можуть залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, встановлюється головним державним санітарним лікарем України.

Висновок за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем.

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи регулюється законодавством України.